MUIC

      MUIC วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิยาลัยมหิดล ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี สำหรับผู้ที่สมัครโดยใช้วุฒิ GED ทางมหาวิทยาลัยระบุให้แสดงผลการสอบผ่านทั้ง 5 วิชา และต้องได้คะแนนรวมขั้นต่ำ 2800 คะแนน จากคะแนนเต็มที่ 4000 คะแนน
2. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT1 มีอายุไม่เกิน 2 ปี

 • TOEFL (iBT) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
 • IELTS (Academic Band) ไม่ต่ำกว่า 6 หรือ
 • SAT1 (Critical Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 1100

หมายเหตุ :

 • ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษระดับสากล (TOEFL, IELTS, SAT1) จะต้องเข้าสอบ ITP, TOEFL, Writing และ Mathematics ซึ่งถูกจัดทำโดยวิทยาลัยนานาชาติ
 • ผู้สมัครที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษระดับสากล (TOEFL, IELTS, SAT1) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบ Writing ซึ่งถูกจัดทำโดยวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือก และคณิตศาสตร์ ซึ่งถูกจัดทำโดยวิทยาลัยนานาชาติ
 • ผู้สมัครที่ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT1 ไม่สามารถขอเอกสารคืนได้

3. ผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษระดับสากล (TOEFL, IELTS, SAT1) ค่าสมัคร 2,000 บาท
4. ผู้สมัครที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษระดับสากล (TOEFL, IELTS, SAT1) ค่าสมัคร 1,200 บาท
5. ผู้สมัครสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม  73170 หรือ โทร 02-441-5090 ต่อ 1327

การเปิดรับสมัคร

MUIC เปิดรับสมัครปีละ 4 ครั้ง สำหรับปี 2559-2560 มีดังนี้

 • ครั้งที่ 1
  รับสมัคร 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559
  วันสอบ 14-15 พฤษภาคม 2559
  วันเปิดภาคเรียน 12 กันยายน 2559
 • ครั้งที่ 2
  รับสมัคร 27 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2559
  วันสอบ 30 - 31 กรกฎาคม 2559
  วันเปิดภาคเรียน 12 กันยายน 2559
 • ครั้งที่ 3
  รับสมัคร 26 กันยายน - 12 ตุลาคม 2559
  วันสอบ 29 - 30 ตุลาคม 2559
  วันเปิดภาคเรียน 9 มกราคม 2560
 • ครั้งที่ 4
  รับสมัคร 9 - 24 มกราคม 2560
  วันสอบ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560
  วันเปิดภาคเรียน 24 เมษายน 2560

เวลาสอบคือ :

 • 9.00 - 11.30 TOEFL MUIC หรือ ITP TOEFL ทดสอบ Listening + Structure + Reading
 • 13.00 - 14.00 Writing ทดสอบเขียน Essay
 • 14.30 - 16.30 Mathematics ทดสอบคณิตศาสตร์
 
 
 
   

Copyright 2016 by goodlanguageth.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ