IELTS และเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS

IELTS (The International English Language Testing System)

      เป็นข้อสอบที่จัดขึ้นเพื่อทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลักสูตรนานาชาติ

ข้อสอบ IELTS เป็นออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • Academic Module ใช้เพื่อศึกษาต่อตั้งแต่ปริญญาทั้งในและต่างประเทศ
 • General Training Module ใช้เพื่อทำงานหรืออบรมงานในต่างประเทศ

ข้อสอบ IELTS (Academic Module)

การให้คะแนนมีตั้งแต่ Band 0 ถึง 9 ข้อสอบมีทั้งหมด 4 ทักษะ คือ

 1. IELTS Listening Test มีทั้งหมด 40 ข้อ 4 parts ใช้เวลาฟังประมาณ 20 นาที หลังจากที่ผู้เข้าสอบฟังเสร็จ 40 ข้อ ทางศูนย์สอบจะให้เวลาผู้เข้าสอบ 10 นาที ในการนำคำตอบที่ได้ร่างไว้ไปเขียนใน answer sheet
 2. IELTS Reading Test ในส่วนของ Academic Module มีทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ให้เวลาทั้งหมด 60 นาที และในส่วนของ General Training Module มีทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง ให้เวลา 60 นาที โดยลักษณะของคำถามจะมีเติมคำ จับคู่ย่อหน้า Heading คำถามประเภท TRUE, FALSE, NOT GIVEN และอื่นๆ
 3. IELTS Writing Test ให้เวลา 60 นาที แบ่งออกเป็น
  • Writing Task 1 สำหรับ Academic Module จะเป็นการบรรยายกราฟชนิดต่างๆ ส่วน General Training Module จะเป็นการเขียนจดหมาย กำหนดต้องเขียนขั้นต่ำ 150 คำขึ้นไป สำหรับ Writing Task 1 ผู้เข้าสอบควรใช้เวลาเขียนประมาณ 20 นาที
  • Writing Task 2 ทั้ง Academic Module และ General Training Module จะเป็นการเขียน Essay กำหนดต้องเขียนขั้นต่ำ 250 คำขึ้นไป สำหรับ Writing Task 2 ผู้เข้าสอบ ควรใช้เวลาเขียนประมาณ 40 นาที  
 4. IELTS Speaking Test ใช้เวลาประมาณ 15 นาที แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือ
  • ถามเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวันของผู้เข้าสอบ
  • ทางกรรมการจะมีบัตรคำถามมาให้ ซึ่งในบัตรคำถามจะมีคำถามย่อย 4 ข้อ ทางกรรมการจะให้เวลาผู้เข้าสอบ 1 นาทีในการบันทึกคร่าวๆ ว่าจะพูดอะไร หลังจากนั้นจะให้ผู้เข้าสอบพูดโดยจับเวลาประมาณ 2 นาที
   • ตัวอย่างคำถาม
    Describe an open-air or street market which you enjoyed visiting. You should say :
    Where the market is
    What the market sells
    How big the market is
    And explain why you enjoyed visiting this market.
    Credit : หนังสือ Cambridge English IELTS 9
  • เป็นคำถามประเภท Discussion Topics ถามประมาณ 3-4 ข้อ ให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์และส่วนใหญ่จะเป็นคำถามที่มีหัวข้อเกี่ยวโยงกับส่วนที่สอง
   • ตัวอย่างเช่น
    What do you think are the advantages of buying things from shops rather than markets?
    How does advertising influence what people choose to buy? Is this true for everyone?
    Credit : หนังสือ Cambridge English IELTS 9


ศูนย์สมัครสอบ IELTS

 1. British Council โทร 02-657-5678 (Bangkok)
 2. IDP โทร 02-638-3111

ค่าสอบ IELTS

 1. Academic Module and General Training Module 7,020 บาท แต่ถ้าสมัคร online ลดเหลือ 6,685 บาท
 2. IELTS for UKVI เป็นข้อสอบ IELTS สำหรับผู้ที่ต้องการสอบเพื่อไปเรียนต่อยังประเทศอังกฤษ ราคา 9,860 บาท

ทั้งนี้ผู้เข้าสอบควรสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ส่วนผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบ 13 วัน 

 

เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS

 

 1. การฟัง มีทั้งสิ้น 4 parts 40 ข้อ (ให้เวลา 30 นาที) และเวลาอีก 10 นาทีตอบลง answer sheet


เทคนิคการฟัง IELTS Listening Test

      - อ่านโจทย์และขีดเส้นใต้ key words ล่วงหน้า และ- อ่านโจทย์แต่ละประเภทให้ชัดเจน โดยเฉพาะข้อสอบเติมคำ   no more than …… words

- พยายามฟังคำที่มีเหมือนกับในโจทย์ที่ให้มา ( synonym/ similar words)

- อาจเจอหลาย accent (ต้องฝึกฟังมาหลายๆ สำเนียง)
- ฝึกการทำสอบ : ฟัง + อ่าน + จดโน้ต ไปพร้อมๆ กัน
- ระหว่างเปลี่ยน section ควรเช็คคำตอบ และ ดูคำถามข้อถัดไปล่วงหน้า
- เติมคำ ระวัง grammar เช่น unit (หน่วย) เซน กิโล เติม s, es / หน่วยเงิน
- ระวัง verb forms, spelling, plural การเติม s, es

- หากเจอการกรอกแผนที่ให้พยายามฟังจุดเริ่มต้น turn left, turn right, corner, next, near, opposite, west, east, north, south เป็นต้น
- ตอบผิดไม่ติดลบ ถ้าไม่รู้ควรเดา อย่าเว้นว่าง

 

 1. เทคนิคการอ่าน IELTS Reading Test

สำหรับ Academic Modules มีทั้งหมด 3 เรื่อง ให้เวลา 1 ชั่วโมง (เรื่องละ 20 นาที)

 1. อ่านชื่อเรื่อง
 2. อ่านคำถาม ขีดเส้นใต้ key word ของคำถามนั้นๆ
 3. ใช้เทคนิคดังต่อไปนี้

- Prediction Skill : title subtitle
- Skimming Skill : ไม่อ่านทุกคำ คือการอ่านเพื่อเก็บประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญของเรื่อง ผู้อ่านสามารถอ่านเฉพาะสองประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของแต่ละย่อหน้า หรืออ่านแบบข้ามๆเพื่อเก็บรายละเอียดบางอย่างเท่านั้น
- Scanning : specific information คือ การอ่านและกวาดสายตาเพื่อหาข้อมูลเฉพาะเจาะจง เช่น สถานที่ วันที่ คน และอื่นๆ

 • guessคำศัพท์ : เอาใจความโดยรวม
  1. ขณะหาคำตอบในเนื้อเรื่อง ผู้อ่านควรหาคำ / ประโยคให้เหมือนกับในโจทย์ที่ให้มา ( synonym/ similar words)
  2. คำถามประเภทถาม lists of heading ควรอ่านประโยคแรกของย่อหน้านั้นๆ เพื่อหา main idea ของแต่ละย่อหน้าก่อน
  3. อย่าใช้เวลากับข้อใดข้อหนึ่งมากเกินไป หากทำไม่ได้ให้ข้ามไปก่อน

 

ข้อควรระวังในการทำ Reading คือ

                - การบริหารเวลา ควรใช้เวลา 20 นาที / 1 เรื่อง

                - อ่านโจทย์แต่ละประเภทให้ชัดเจน โดยเฉพาะข้อสอบเติมคำ   no more than …… words

                - อ่านโจทย์ให้ชัดเจน โดยเฉพาะข้อสอบประเภทให้เติม True , False, Yes, No, Not Given

 

 1. เทคนิคการเขียน IELTS Writing Test

สำหรับ Academic Modules การเขียนแบ่งเป็น 2 tasks ให้เวลา 1 ชั่วโมง

                Task 1. การเขียนบรรยาย graph / table / diagram

-     อย่างน้อย 150 คำ ควรใช้เวลา 20 นาที

 • ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดทั้งหมดลงไป แต่ให้พยายามเลือกบรรยายเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้น
 • ผู้เขียนควรเน้นการเขียนเชิงเปรียบเทียบข้อมูล ถ้าเป็นกราฟเส้นก็แสดงแนวโน้มขึ้นลงพร้อมเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
 • ไม่ต้องเขียนความเห็นใดๆลงไป
 • ระวังการใช้ tenses อดีต ปัจจุบัน อนาคต

               

                Task 2. การเขียน short essay (อย่างน้อย 250 คำ)  

- อย่าลืม อย่างน้อย 250 คำ   ควรใช้เวลา 40 นาที

- อ่านคำถามให้ตรงประเด็น มีคำอธิบายชัดเจน ยกตัวอย่าง และตอบให้ครบทุกคำถาม

- พยายามใช้ linking words มาช่วยในการลำดับความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- วางแผนก่อนเขียน
- ควรใส่ personal experience และยกตัวอย่างประกอบการเขียนลงไป
- ระวัง structure / วางแผน paragraph / มี introduction, body และ conclusion
- เขียนทั้ง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แล้วสรุปว่าน้ำหนักเอนไปทางไหนมากกว่า

- ระวังเรื่อง spelling และ พยายามใช้คำศัพท์ให้หลากหลาย

- พยายามใช้โครงสร้างประโยคให้หลากหลาย เช่น Passive Voice, Relative Clause, Complex Sentence, Compound Sentence เป็นต้น

 

 1. เทคนิคการพูด IELTS Speaking Test

     พยายามพูดให้มีความคล่อง เชื่อมโยง มีตัวเชื่อม เหตุผลและตัวอย่างประกอบ

4.1 Intro & Interview (4-5 นาที)

- เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการบ้าน ครอบครัว การทำงาน การเรียน งานอดิเรก
4.2 Individual long term (3-4 นาที)
- อาจารย์จะเลือก topic มา 1 เรื่องให้กระดาษเพื่อร่างประมาณ 1 นาที จากนั้นจะให้พูดแบบ non-stop (speech) เป็นเวลา          2 นาที ห้ามหยุดจนกว่าอาจารย์จะบอกให้หยุด และควรตอบให้ครบ ทั้ง 4 คำถามที่ให้มาในกระดาษด้วย
4.3 Two-way discussion (4-5 นาที)
- discuss ใน topic ต่อเนื่องจากข้อ 4.2 เป็นคำถามประเภทถามความคิดเห็น ให้ผู้สอบใส่เหตุผลและความคิดเห็นพร้อมทั้งยกตัวอย่างลงไป

 

หลักการให้คะแนน Speaking
ประกอบด้วย 4 ส่วน
1. Fluency Coherence : ความคล่อง และความเชื่อมโยง (ไม่พูดตะกุกตะกัก ต่อเป็นธรรมชาติ และต่อเนื่อง)
2. Lexical resource : การใช้ศัพท์ ไม่ใช้ศัพท์ที่ง่ายหรือคำซ้ำมากเกินไป (ควรใช้ศัพท์ advance บ้าง)
3. Grammatical Range and Accuracy เช่น ถาม past ตอบ past
4. Pronunciation : ต้อง stress คำให้ถูกต้อง เน้นการสื่อสารให้ถูกอารมณ์

 

 

 
 
 
   

Copyright 2016 by goodlanguageth.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ