แนวการสอน

1. ส่วนการฟัง IELTS Listening Test เน้นให้ผู้เรียนอ่านโจทย์และ Scan Choice ให้ได้ครบและทันก่อนที่เทปจะพูดเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ในส่วน Listening Test และเทคนิคการจับ Key Words, Synonym และ Meaningเน้นเทคนิคการเดาคำตอบจากบริบท แม้ไม่รู้คำศัพท์มากมายก็ตาม

2. ส่วนการอ่าน IELTS Reading Test
เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ในส่วน Reading Test พร้อมเทคนิคการอ่านแบบ skimming และ scanningเน้นการจับ Synonym (คำที่เขียนต่างกันแต่ความหมายเหมือนกัน)เน้นคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในการอ่านเพื่อทำข้อสอบเน้นให้ผู้เรียนวางแผนการอ่านเพื่อให้ตอบได้ถูกต้องและทันเวลาเน้นเทคนิคการเดาความหมายจากบริบทและตัด Choice ที่ไม่จำเป็นออกไป

3. ส่วนการเขียน IELTS Writing Test เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ในส่วน Writing Test และเคล็ดลับการเขียน Writing เพื่อให้สอบ IELTS ได้คะแนนสูงเน้นการตีความโจทย์และตอบคำถามอย่างตรงประเด็นเพื่อนำเสนอความคิดที่น่าสนใจ ทำอย่างไรให้ได้คะแนนดีเน้นการเขียนแบบวิขาการ ทำอย่างไรให้เขียนประโยคได้ถูกต้อง น่าอ่านและสละสลวยเน้นใช้คำศัพท์วิชาการ และคำศัพท์ที่หลากหลายในการเขียนเน้นให้ผู้เรียนวางแผนการลำดับความเนื้อเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านประทับใจภายในระยะเวลาที่กำหนดเน้นหลักไวยากรณ์ และจุดอ่อนที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มักทำผิดพลาดในการเขียน


4. ส่วนการพูด IELTS Speaking Test
เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ในส่วน Speaking Test และเคล็ดลับการพูด Speaking เพื่อให้สอบ IELTS ได้คะแนนสูง เน้นตอบคำถามให้ตรงประเด็น และพูดอย่างไรให้ผู้ฟังประทับใจ และได้คะแนนสูง เน้นคำศัพท์ และสำนวนที่ใช้ในการตอบคำถาม เน้นการพูดแบบเป็นเหตุเป็นผล และใช้รูปแบบประโยคที่หลากหลายในการบรรยาย

5. แนวการสอนพาท Grammar + Reading TOEIC สอนไวยากรณ์ คำศัพท์และเทคนิคลับเฉพาะที่ออกข้อสอบ TOEIC เน้นเทคนิคการตัด Choice และหาคำตอบแบบแทบไม่ต้องแปลโจทย์ บางพาทสามารถทำได้ถึง 4 ข้อ ภายในระยะเวลาแค่ 1 นาที เน้นเทคนิคการบริหารเวลาให้ทำข้อสอบทันภายในระยะเวลาที่กำหนด เน้นเทคนิคการอ่านและหาคำตอบจากบริบท แม้ไม่รู้คำศัพท์มากมาย เน้นการเจาะและทำชุดช้อสอบที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคย และสามารถทำข้อสอบได้