แนวการสอน IELTS และ TOEIC


1. ส่วนการฟัง IELTS Listening Test

 • เน้นให้ผู้เรียนอ่านโจทย์และ Scan Choice ให้ได้ครบและทันก่อนที่เทปจะพูด
 • เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ในส่วน Listening Test และเทคนิคการจับ Key Words, Synonym และ Meaning
 • เน้นเทคนิคการเดาคำตอบจากบริบท แม้ไม่รู้คำศัพท์มากมายก็ตาม

2. ส่วนการอ่าน IELTS Reading Test

 • เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ในส่วน Reading Test พร้อมเทคนิคการอ่านแบบ skimming และ scanning
 • เน้นการจับ Synonym (คำที่เขียนต่างกันแต่ความหมายเหมือนกัน)
 • เน้นคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในการอ่านเพื่อทำข้อสอบ
 • เน้นให้ผู้เรียนวางแผนการอ่านเพื่อให้ตอบได้ถูกต้องและทันเวลา
 • เน้นเทคนิคการเดาความหมายจากบริบทและตัด Choice ที่ไม่จำเป็นออกไป

3. ส่วนการเขียน IELTS Writing Test

 • เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ในส่วน Writing Test และเคล็ดลับการเขียน Writing เพื่อให้สอบ IELTS ได้คะแนนสูง
 • เน้นการตีความโจทย์และตอบคำถามอย่างตรงประเด็นเพื่อนำเสนอความคิดที่น่าสนใจ ทำอย่างไรให้ได้คะแนนดี
 • เน้นการเขียนแบบวิขาการ ทำอย่างไรให้เขียนประโยคได้ถูกต้อง น่าอ่านและสละสลวย
 • เน้นใช้คำศัพท์วิชาการ และคำศัพท์ที่หลากหลายในการเขียน
 • เน้นให้ผู้เรียนวางแผนการลำดับความเนื้อเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านประทับใจภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • เน้นหลักไวยากรณ์ และจุดอ่อนที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มักทำผิดพลาดในการเขียน

4. ส่วนการพูด IELTS Speaking Test

 • เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS ในส่วน Speaking Test และเคล็ดลับการพูด Speaking เพื่อให้สอบ IELTS ได้คะแนนสูง
 • เน้นตอบคำถามให้ตรงประเด็น และพูดอย่างไรให้ผู้ฟังประทับใจ และได้คะแนนสูง
 • เน้นคำศัพท์ และสำนวนที่ใช้ในการตอบคำถาม
 • เน้นการพูดแบบเป็นเหตุเป็นผล และใช้รูปแบบประโยคที่หลากหลายในการบรรยาย

5. แนวการสอนพาท Grammar + Reading TOEIC

 • สอนไวยากรณ์ คำศัพท์และเทคนิคลับเฉพาะที่ออกข้อสอบ TOEIC
 • เน้นเทคนิคการตัด Choice และหาคำตอบแบบแทบไม่ต้องแปลโจทย์ บางพาทสามารถทำได้ถึง 4 ข้อ ภายในระยะเวลาแค่ 1 นาที
 • เน้นเทคนิคการบริหารเวลาให้ทำข้อสอบทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • เน้นเทคนิคการอ่านและหาคำตอบจากบริบท แม้ไม่รู้คำศัพท์มากมาย
 • เน้นการเจาะและทำชุดช้อสอบที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคย และสามารถทำข้อสอบได้
 
 
 
   

Copyright 2016 by goodlanguageth.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ